Заедно
подкрепяме и приобщаваме децата
със специални нужди

За Проекта

Трансфер на практики за подобряване подкрепата за деца със специални нужди и техните семейства за приобщаващо образование


Проектът се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 146 745 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Често родителите на деца със специални нужди са изправени пред редица предизвикателства в приобщаването им в детски градини и училища. Често и самите специалисти се чувстват неуверени в търсенето на индивидуален подход и изграждането на приобщаваща среда, която предразполага и стимулира всяко дете.

В България приобщаващото образование е разписано в нормативна рамка от няколко години, но реално всички заинтересовани страни търсят в момента работещи и ефективни решения за успешно приобщаване на практика на всяко дете.

Целта на проекта е да се проучи и обмени опит с водеща страна като Исландия, както и да се изведат подходящи решения и практики, които да се адаптират за българския контекст.
Стремежът ни е на финал да имаме:
- по-успешни и по-уверени родители и родителски организации, които от рано да подкрепят децата със специални нужди и да подпомагат приобщаването им в детската градина и училищe
- по-успешни специалисти, които ще познават повече инструменти, методи и стратегии за изграждане на приобщаваща среда

Партньор по проекта

Държавният център за диагностика и консултации (SDCC) в Исландия е създаден през 1986 г. За начало SDCC е определен и действа в рамките на Закона за хората с увреждания, но от 2003 г. SDCC се управлява съгласно специалния закон (83/2003), първо от Министерството на социалните въпроси и след това Министерство на благосъстоянието (сега включително социални въпроси и здравеопазване). SDCC е единственият третичен институт, който обслужва деца със сериозни нарушения на невроразвитието в Исландия (аутизъм; интелектуални затруднения; церебрална парализа; редки заболявания).

Директорът на SDCC е педиатър, а персоналът включва аналитици на поведението, трудови терапевти, социални работници, педиатри, физиотерапевти, психолози, учители със специално образование и патологоанатоми по говор и език, общо около 60 души. Отличителните белези на SDCC са акцентът върху трансдисциплинарната работа в екип, ранното откриване и интервенция, услугите, насочени към семейството, и клиничните изследвания.

Мисията на Държавния диагностично-консултативен център е да гарантира, че децата и юношите с нарушения в развитието, които по-късно в живота могат да доведат до увреждания, ще получават диагностика и консултации и ще имат достъп до ресурси за подобряване на качеството на живот

Сайт на партньора:
www.greining.is

Facebook страница:
www.facebook.com/greining.is

Ресурси

За успешни РОДИТЕЛИ

Как да подкрепите детето си в процеса на приобщаване в детска градина или училище

към ресурсите за родители

За успешни СПЕЦИАЛИСТИ

Инструменти, съвети и стратегии за изграждане на приобщаваща среда във вашата класна стая

към ресурсите за специалисти